پرداخت وجه مصاحبه تخصصی

توجه : لطفا در صورتی که برای گذراندن مصاحبه تخصصی از سوی امور نمایندگان از شما دعوت صورت نگرفته است از پرداخت هزینه مصاحبه خودداری فرمایید، در غیر این صورت مرکز در قبال عودت مبلغ پرداختی مسولیتی نمی پذیرد.

پرداخت وجه مصاحبه تخصصی

  • 0 ریال